O projekcie

→ Cel projektu

 

Ogólnym celem projektu jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza dzieci, młodzieży i nauczycieli na temat problemów rozwoju na świecie, globalnych współzależności pomiędzy krajami rozwiniętymi a społeczeństwami krajów rozwijających się, istoty i źródła problemów współczesnego świata oraz potrzeby realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, przejętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2000 roku.

 

Realizacja celu - przeprowadzenie cyklu warsztatów dla młodzieży i szkoleń dla nauczycieli; przygotowanie publikacji z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli i komiksu edukacyjnego dla młodzieży oraz organizacja otwartych wydarzeń w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2011 - przyczyni się zarówno do zwiększenia potencjału adresatów projektu, jak i do obecności edukacji rozwojowej i perspektywy globalnej w edukacji szkolnej.

 

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie liczby osób świadomych problemów rozwoju na świecie, współzależności pomiędzy społeczeństwami, pokazanie zależności pomiędzy naszymi codziennymi wyborami, a jakością życia ludzi w krajach rozwijających się w efekcie zwiększenie potencjału dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie zagadnień związanych z edukacją rozwojową, która to tematyka pojawia się w podstawie programowej nauczania; poprawa jakości działań dotyczących edukacji rozwojowej w systemie edukacji szkolnej; wzrost świadomości społeczeństwa na temat swoich działań, przyczyn i skutków odczuwalnych nie tylko w najbliższym otoczeniu, ale w skali globalnej i multiplikacja wiedzy na temat problematyki edukacji rozwojowej.

 

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli Wydanie 2 publikacji z materiałami edukacyjnymi Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch wydarzeń otwartych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2011 (Olkusz, Piwniczna) Dystrybucja materiałów, ewaluacja projektu.

 

 

Działania


  • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży;

 

  • Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli;

 

  • Wydanie 2 publikacji z materiałami edukacyjnymi;

 

  • Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch wydarzeń otwartych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2011 (Olkusz, Piwniczna);

 

  • Dystrybucja materiałów, ewaluacja projektu.

 

 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2011 roku.

 

 

→ Rezultaty


Zakładanym rezultatem projektu jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie poprzez wsparcie merytoryczne grupy docelowej, a także przygotowanie i rozdystrybuowanie materiału edukacyjnego, który zostanie dostarczony do nauczycieli, organizacji społecznych oraz bibliotek publicznych, który będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany przez wszystkich zainteresowanych zarówno dla potrzeb realizacji podstawy programowej (nauczyciele) jak i innych działań edukacyjnych podejmowanych przez trzeci sektor i biblioteki publiczne. Materiały zawarte w nim skierowane będą zarówno do dzieci i młodzieży, jak i innych grup społecznych, co w rezultacie doprowadzi do systematycznego podnoszenia wiedzy i świadomości społeczeństwa polskiego na temat zagadnienia edukacji rozwojowej.

 

Dzięki realizacji projektu realnie wzrośnie liczba osób świadomych swoich działań, przyczyn i ich skutków odczuwalnych (już nie tylko) w najbliższym otoczeniu, ale w skali globalnej.

 

PARTNERZY PROJEKTU:


POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OLKUSZU


 

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE


 

 

Projekt Globalnie-Odpowiedzialnie jest współfinansowany w ramach programu polskiejwspółpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.